Başlangıcta Kur’an ve Sünnete dayalı bir düşünce ve hayat tarzı olan tasavvuf,daha sonra toplumsal Gelışmeler ve bir takım harici tesirlerle farklı bir şekil almışdır.

İslami anlayışın temsilciliğini üstlenen islam uleması ile tasavvuf ehli arasındaki tartışmalar oldukça erken dönemden itibaren başlamışdır.Bu tartışmalara sebeb olan şeylerin başında tasavvufu etkileyen bazı fikirlerle bu fikirleri meşrulaştırmak için başvurulan kaynaklar ve bunların yorumlanmış biçimi büyük rol oynamışdır.

Mutasavvufların Kur’an ve Sünnete bakış açıları ve bunları yorumlayış biçimleri kadar,özellikle dayandıkları Hadisler tartışmaların başlıca sebeblerini oluşturmaktadır.

Mutasavvufların kullanmış olduğu Hadis malzemesinin, Hadis metodolojisi ışığı altında ele alınıp kıritik edilmesi  dinin doğru anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.

Bu çalışmanın amacı,tasavvufu sorgulamaktan çok , tasavvuf anlayışının dayandığı Hadisleri tesbit etmek ve değerlendirmektir.